Je bent nu op het spel
"klikspelmoney"

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Aantal leden: 0 | Bezoekers online: 0

Navigatie

:: Home
:: Aanmelden
:: Wie zijn er betaald
:: Top 100
:: Login
:: Contact

Algemene voorwaarden MijnKlikspel.nl

Via deze website MijnKlikspel.nl (hierna “Website”) kun je zelf een tekstbased online klikspel (hierna “Spel”) beheren en/of door anderen Game-eigenaar aangemaakte Spellen spelen. Zowel de beheerder van een Spel (hierna “Game-eigenaar”) als de spelers dienen zich aan enkele regels te houden, waar zij bij inschrijving akkoord mee dienen te gaan. Voor spelers van het Spel geldt het Spelreglement, terwijl je je als Game-eigenaar aan deze Voorwaarden dient te houden. Lees deze voordat je een spel aanmaakt daarom aandachtig door. Door een spel aan te maken, wordt je geacht akkoord te zijn met deze Voorwaarden.

1. Inhoud

1.1. MijnKlikspel.nl biedt jou de mogelijkheid om als Game-eigenaar je eigen Spel te beheren. Je hebt daarbij de mogelijkheid de inhoud van het spel in zekere mate zelf te bepalen.

1.2. MijnKlikspel.nl is gerechtigd op elk moment, ook tijdens een eventueel door de Game-eigenaar gestarte ronde, het Spel aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

1.3. De Game-eigenaar dient alle informatie op zijn Spel correct te publiceren, onvolledige informatie wordt niet geaccepteerd.

2. Spel aanmaken / Spel type's

2.1. Om te beginnen om een Spel te beheren, moet je je eerst aanmelden. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan verklaar je toestemming van je ouders te hebben om je aan te mogen melden. MijnKlikspel.nl is zonder opgaaf van redenen gerechtigd je aanmelding te weigeren.

2.2. Indien je bent geaccepteerd door MijnKlikspel.nl, verstrekt MijnKlikspel.nl je toegang tot een account via een wachtwoord inclusief gebruikersnaam.

2.3. Het is aan te raden je wachtwoord strikt geheim te houden, MijnKlikspel is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van het account en gaat er vanuit dat alles wat vanaf jouw acccount gebeurt onder jouw verantwoordelijk en risico gebeurt.

3. Algemene bepalingen

3.1. Deelname aan het webmaster programma is geheel gratis.

3.2. De Game-eigenaar dient gevestigd te zijn in Nederland of Belgie .

3.3. De Game-eigenaar heeft de minimale leeftijd van 16 jaar.

3.4. De Game-eigenaar is verplicht om behaalde credits uit te betalen binnen een termijn van 60 kalender dagen.

3.5. De Game-eigenaar stemt erin toe geen verbintenis aan te gaan op welke wijze en/of van welke aard dan ook met een adverteerder van MijnKlikspel gedurende de periode waarin deze overeenkomst van kracht is.

3.6. De Game-eigenaar stemt erin toe dat MijnKlikspel.nl en/of zijn adverteerder(s) advertenties, op welke wijze dan ook, kunnen plaatsen op het Spel van de Game-eigenaar. De Game-eigenaar krijgt in ruil hiervoor een vergoeding retour.

3.7. Mijnklikspel.nl kan en mag vragen om een identiteitsbewijs of paspoort bewijs, dit ter verificatie van uw gegevens.

4. Reclame code

4.1. Alle campagnes dienen volgens de normen en waarden van de reclame code te worden aangeboden.

4.2. Het misleiden van een ieder natuurlijk persoon op welke wijze dan ook is verboden.

4.3. Het promoten door middel van ongewenste E-Mails ook wel SPAM genoemd, is ten strengste verboden.

4.4. Het promoten door middel van IMG-tags, autohitters, popups, promotie site's, iframes of websites met illegale of bedrieglijke content is niet toegestaan en zal leiden tot onmiddellijke beeindiging van deelname,het account waar dit mee gebeurd word direct geblokkeerd, zonder recht op uitbetaling, alle nog openstaande en/of te ontvangen gelden komen ten gunste van MijnKlikspel.nl.

4.5. Een account van een Game-eigenaar die zich schuldig maakt aan SPAM, zal zonder pardon worden geblokkeerd, zowel als alle nog openstaande en/of te ontvangen gelden komen ten gunste van MijnKlikspel.nl.

4.7. De gegevens van een Game-eigenaar die zich veelvoudig schuldig maakt aan SPAM, zullen aan justitie overhandigd worden.

5. Kliks / Linkspellen

5.1. Het is de speler niet toegestaan om op eigen naam kliks te genereren, als bij controle blijkt dat dit toch is gebeurd resulteert dit in directe blokkering van het account.

5.2. Adverteerders mogen geen erotisch getinte website's promoten aangezien MijnKlikspel.nl op alle soorten site's met publiek van alle leeftijden wordt gepromoot.

5.3. Op generlei wijze mag een bezoeker van een website worden gedwongen of gevraagd om op een banner of tekst link te klikken. Behalve als anders met de Game-eigenaar is overeen gekomen middels E-mail.

5.4. Op generlei wijze mag de speler gebruik maken van IMG-tags, I-Frames, Popups, en/of buitenlandse promootsites. Behalve als anders met Game-eigenaar overeen gekomen middels E-mail.

6. E-mail berichten

6.1. De Game-eigenaar gaat akkoord met het ontvangen van zogenaamde "Nieuwsbrieven".

6.2. De speler gaat akkoord met het ontvangen van zogenaamde "Betaalde E-mails" indien de optie "Betaalde E-mails" aangevinkt is in zijn/haar profiel.

6.3. De minimale vergoeding per E-Mail bedraagt 10 credits, tenzij het een unieke actie betreft, aangegeven in de E-Mail.

7. Credit & Facturatie

7.1. MijnKlikspel.nl factureert in de eerste week van iedere maand, tegoeden worden 6 weken na de facturatiedatum uitbetaald.

7.2. Een adverteerder dient een factuur vooraf te betalen, pas na betaling zullen campagnes openbaar gemaakt worden. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW.

7.3. Indien een adverteerder zijn/haar campagne stopt zullen wij indien nodig de webmaster op de hoogte te stellen van de beeindiging.

7.4 De Game-eigenaar is verplicht om binnen 60 kalenderdagen uitbetalingen te verwerken.

8. Aansprakelijkheid

8.1. MijnKlikspel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

8.2. MijnKlikspel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

8.3. MijnKlikspel aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de diensten van derden.

8.4. MijnKlikspel aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die door de webmaster, adverteerder consument en/of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.

8.5. MijnKlikspel draagt er zorg voor dat het webmaster programma 24 uur per dag bereikbaar is, behoudens van het periodieke onderhoud, technische storingen en/of overmacht op welke wijze dan ook.

8.6. MijnKlikspel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetdaling en/of andere onkosten welke geleden zijn geworden door het periodieke onderhoud, technische storingen en/of overmacht op welke wijze dan ook.

8.7. De Game-eigenaar garandeert dat deze voldoet aan alle fiscale verplichtingen en vrijwaart MijnKlikspel van alle aanspraken ten aanzien hiervan. MijnKlikspel is niet aansprakelijk voor vertragingen in de betaling, indien de informatie van de webmaster onjuiste of onvolledig is.

8.8 Bij het registreren dient de Game-eigenaar akkoord te gaan met onze voorwaarden, indien de game-eigenaar zijn of haar verplichtingen verzuimt zal MijnKlikspel.nl een onkosten vergoeding opleggen van €250,- dit bedrag dient de Game-eigenaar binnen 14 dagen te betalen.

9. BeŽindigen van overeenkomst

9.1. De webmaster heeft het recht om te allen tijde de overeenkomst met MijnKlikspel te beeindigen.

9.2. Indien de webmaster onrechtmatig gehandeld heeft behoudt MijnKlikspel het recht om de overeenkomst met een webmaster te allen tijde met directe ingang te beeindigen.

9.3. MijnKlikspel heeft het recht om de overeenkomst met een webmaster te allen tijde met directe ingang te beeindigen indien MijnKlikspel om welke redenen dan ook de activiteiten van het affiliates programma dient te stoppen.

9.4. MijnKlikspel heeft het recht om de overeenkomst met de webmaster te beeindigen mits de webmaster voor een periode van 1 maand in het geheel minder dan een niet te noemen aantal van kliks, maar in gelden uitgedrukt €0.50 of minder kan en/of zal ontvangen.

9.5. MijnKlikspel heeft het recht om openstaande bedragen van adverteerders die hun account zelf op zeggen of stoppen met het promoten via MijnKlikspel niet terug te betalen.

9.6. Bij grove overtreding van deze voorwaarden door de webmaster is MijnKlikspel gerechtigd de kosten (minimaal € 150,-) voortvloeiend uit het onderzoek en overige kosten te verhalen.

9.7. De webmaster dient bij het stoppen van zijn of haar spel iedereen uit te betalen.

9.8. Indien de webmaster zijn betalingsplicht niet binnen 14 dagen kan voldoen bij het stoppen van het spel zal MijnKlikspel.nl voor iedere credit €0,00026 in rekening brengen. Met deze onkostenvergoeding koopt de webmaster zijn of haar verplichting af. Mijnklikspel.nl zal alle leden van het betreffende spel uitbetalen zodra deze onkostenvergoeding op het rekeningnummer van DDM Projects is bijgeschreven.

10. Copyright

10.1. Copyright 2012 - MijnKlikspel.

10.2. Alle rechten staan onder voorbehoud.

10.3. Niets van deze website mag zonder de schriftelijke toestemming van MijnKlikspel worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, op enige wijze verveelvoudigd en/of alle andere activiteiten die in strijd zijn met de auteurswet.

11. Slotbepaling

11.1. MijnKlikspel heeft te allen tijde, zonder enige vooraankondiging het volledige recht om deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal via een nieuws e-mail bekend gemaakt worden aan de webmaster. Of via een mededeling op de site.

11.2. Indien een webmaster niet akkoord gaat met de wijziging dient de webmaster diens account op te zeggen.

11.3. Als de webmaster zijn account bij MijnKlikspel niet opzegt na een wijziging van de voorwaarden, zal van de webmaster worden geacht dat hij/zij de gewijzigde voorwaarden heeft aanvaard.

11.4. Alle informatie die de webmaster en/of adverteerder van MijnKlikspel heeft ontvangen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

11.5. De webmaster is niet gerechtigd om zijn/haar account over te dragen aan een derde.

11.6. De webmaster is niet gerechtigd om zijn/haar saldo/punten te verkopen aan derde.

11.7. Indien er zich een nieuwe en/of een ongenoemde situatie voordoet welk betrekking heeft op het affiliaties programma en/of deze voorwaarden, zal de directie van MijnKlikspel een beslissing hierover nemen.

11.8. Een beslissing van de directie is niet voor beroep vatbaar.

MijnKlikspel.nl stopt per 01-02-2014.